Regulamin serwisu BywajTu

§ 1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Portalu internetowego BywajTu określanego dalej jako Portal bądź Usługa.
 • Operatorem usługi w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną jest dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą: 02-785 Warszawa, ul. Puławska 303, dalej zwany Administratorem.
 • Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych w Portalu Uczestników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Portal.

§ 2 Cel działania (misja) Portalu

 • Podstawowym celem działania (misją) Portalu udostępnionego w sieci Internet jest umożliwienie wymiany informacji i opinii pomiędzy Uczestnikami i prezentowanie ich innym osobom.
 • Uczestnicy mogą także komentować wybrane i odpowiednio oznaczone zamieszczone w Portalu materiały redakcyjne i opublikowane przez innych Uczestników.

§ 3 Techniczne warunki korzystania z Portalu

 • Do korzystania z Portalu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na podłączenie do Internetu, adresu poczty elektronicznej i przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW.
 • Informacje zamieszczone przez danego Użytkownika w Portalu, mogą być przez niego zaklasyfikowane pod względem dostępności następująco:
  • dostępne dla wszystkich,
  • dostępne wyłącznie dla osób wpisanych przez autora na listę kontaktów, dla której publikowany jest dokument,
  • dostępne wyłącznie dla danego Uczestnika (prywatne).
 • Dane i informacje zamieszczone w Portalu przez danego Użytkownika nie mogą być - bez zgody jego i Administratora - publiczne udostępniane przez innych Użytkowników - w tym zwłaszcza poprzez umieszczanie ich na własnej stronie www ani wykorzystane do tworzenia innych baz danych.
 • Niedozwolone jest odpłatne udostępnianie informacji uzyskanych z Portalu BywajTu przez podmioty trzecie w celu prowadzenia działalności zarobkowej lub uzyskania innych korzyści majątkowych.

§ 4 Konto Uczestnika

 • Uczestnikiem Portalu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która po zaakceptowaniu postanowień Regulaminu, zrealizuje procedurę rejestracji w Portalu zakończoną skutecznym założeniem Konta.
 • Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
 • Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych rodzajów kont w tym odpłatnych.
 • Uczestnik ma prawo do wglądu i aktualizacji danych dotyczących jego osoby.
 • Uczestnik może zażądać usunięcia swojego konta. Uczestnik przyjmuje do akceptującej wiadomości informację, iż po usunięciu konta nie ma możliwości jego przywrócenia. Materiały opublikowane przez Uczestnika nie są automatycznie usuwane. Na żądanie Uczestnika Administrator dołoży uzasadnionych starań, by usunąć z Portalu treści zawarte na usuniętym koncie, o ile inny uprawniony podmiot nie nabył do nich praw i powiadomił o tym Administratora.
 • Udostępniając jakiekolwiek treści w Portalu, Uczestnik oświadcza, iż posiada uprawnienia i/lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby mogły one być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Portalu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
 • Uczestnik, na podstawie odrębnego porozumienia, może wyrazić zgodę na udostępnienie materiałów zamieszczonych w Portalu w innych mediach. Administrator zwróci się do Uczestnika w formie pisemnej, za którą Strony zgodnie uznają mail, o zgodę na wykorzystanie materiałów Uczestnika poza Portalem
 • Administrator może usunąć lub zablokować bez uprzedzenia Konto bądź niektóre treści opublikowane za jego pomocą, jeżeli Administrator stwierdzi, iż Uczestnik w Portalu:
  • publikuje (lub rozsyła z wykorzystaniem Portalu) materiały niezgodne z prawem, zawierające zabronione przez prawo treści,
  • publikuje materiały nieobyczajne, naruszające dobre obyczaje bądź normy moralne;
  • narusza cudze prawa autorskie, podszywa się pod inne istniejące i/lub nieistniejące osoby;
  • narusza cześć i dobre imię innych osób;
  • propaguje i/lub pochwala dyskryminację rasową, etniczną, ze względu na płeć, wyznanie itp.;
  • wykorzystuje Konto Uczestnika do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej;
  • prowadzi działalność i/lub agitację polityczną
  • propaguje radykalne postawy i poglądy społeczne;
  • podejmuje działania na szkodę innych Uczestników, szkodę Administratora i/lub innych podmiotów trzecich;
  • zamieszcza dane osobowe osób trzecich – w tym zwłaszcza dane teleadresowe;
  • podejmuje działania, które destabilizują funkcjonowanie Portalu, np. w formie zamieszczanie jednej treści w wielu miejscach i/lub wielokrotne jej rozsyłanie do innych Uczestników Portalu;
  • nie zaakceptuje we wskazanym terminie zmian wprowadzanych przez Administratora w Regulaminie;
  • w okresie 3 miesięcy od zablokowania Konta lub innych poszczególnych usług Portalu przez Administratora nie dokona działań niezbędnych do usunięcia przyczyn stanowiących podstawę zablokowania lub ze względu na konkretne okoliczności nie daje gwarancji zachowań zgodnych z Regulaminem;
  • Zablokowanie Konta Uczestnika może spowodować całkowite i bezpowrotne usunięcie prywatnych treści. W przypadku zablokowania konta ust. 5 stosuje się odpowiednio.

§ 5 Uczestnik wyraża zgodę na:

 • udzielenie Administratorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na bezterminowe wykorzystywanie zamieszczanych w Portalu materiałów;
 • wykorzystywanie bez ograniczeń treści zawartych w części publicznej konta na potrzeby Portalu, a w tym zwłaszcza cytowanie treści wybranej przez Administratora wraz z odnośnikami do treści oryginalnego tekstu oraz dokonywanie skrótów i opracowań.;
 • otrzymywanie wiadomości od Administratora w szczególności, informacji o nowościach, utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Portalu;
 • otrzymywanie komercyjnych informacji od Administratora i jego partnerów, zgodnie z wyborem Uczestnika.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności

 • Przez dane osobowe rozumie się dane identyfikujące bądź umożliwiające identyfikację osoby fizycznej zgodnie z art. 4 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Administratorem Danych osobowych Uczestników podanych podczas rejestracji Konta w Portalu jest Operator Portalu.
 • Podanie danych osobowych (w zakresie: adres poczty elektronicznej, pseudonim) jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie ich w celu rejestracji i założenia Konta w Portalu uniemożliwia utworzenie Konta i aktywne korzystanie z funkcjonalności Portalu.
 • Operator Portalu przetwarza dane osobowe zarejestrowanych Uczestników zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Operator Portalu przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu wykonywania Usługi w zakresie zbierania, przechowywania, edycji na wniosek osoby, której dane dotyczą, usuwania.
 • Dane są ujawniane pracownikom Operatora Portalu zarządzającym Portalem, którzy otrzymali pisemne upoważnienie od Administratora Danych Osobowych do przetwarzania danych w Portalu.
 • Operator Portalu nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych innym osobom i instytucjom bez wyraźnej zgody Administratora Organizacji, chyba że inaczej stanowią przepisy prawa (np. zażądają ich uprawnione organa państwa na potrzeby prowadzonych postępowań).
 • Osobom trzecim i instytucjom mogą być przekazywane jedynie opracowania zbiorcze i zestawienia statystyczne nie posiadające danych identyfikacyjnych Uczestników.
 • Operator Portalu może przetwarzać dane osobowe w innych celach niż wykonywanie Usługi tylko wtedy, jeśli Uczestnik udzieli wyraźną, dobrowolną i niewarunkującą wykonywanie Usługi zgodę na określony cel przetwarzania.
 • Dane osobowe są przetwarzane w okresie obowiązywania Umowy, Operator Portalu zastrzega sobie jednak prawo do przetwarzania danych osobowych również po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu Umowy, jeśli będą tego wymagały przepisy prawa. 
 • Użytkownikowi przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, powoduje konsekwencje wskazane § 3. ust. 4. Regulaminu.
 • Uczestnik ma prawo wglądu i sprostowania danych osobowych, które jego dotyczą, oraz do ich przeniesienia. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na sposób przetwarzania jego danych w Usłudze.
 • Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wnioski o ograniczenie zakresu przetwarzania ze wskazaniem jego zakresu bądź usunięcie danych osobowych należy kierować na adres iodo@dcs.pl
 • Operator Portalu nie jest Administratorem Danych Osobowych dla zbiorów danych osobowych wprowadzanych przez Uczestnika w ramach korzystania z Usługi.
 • Ze względu na wymogi Prawa Telekomunikacyjnego Operator Serwisu zapisuje w logach numery IP zalogowanych do Usługi Uczestników, parametry ich urządzeń i czas zdarzeń.
 • Ponadto dopuszcza się przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym Uczestnika. Dane te rejestrowane są wyłącznie w celu wykonywania Usług i  nie służą do identyfikacji Uczestników.

§ 6 Konto Pro:

 • Konto Pro jest rozszerzeniem Konta Uczestnika.
 • Uczestnik posiadający Konto Pro ma prawo do promocji swojej działalności komercyjnej, a w szczególności do zakładania stron, publikowania treści, pisania komentarzy, tworzenia wydarzeń, przeprowadzaniu konkursów - ale tylko pod nazwą tej działalności i tylko na własnych stronach.
 • W celu rozszerzenia Konta Uczestnika do Konta Pro należy złożyć wniosek o rozszerzenie. Konto zostanie rozszerzone do Konta Pro w szczególności na wniosek złożony przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie ustawień Konta Użytkownika.
 • Wniosek Użytkownika ubiegającego się o rozszerzenia konta do wersji Pro musi zawierać dane firmy, informację do jakiego konta ma być przypisane rozszerzenie, nazwę pod jaką będzie widoczne konto Pro, NIP, adres, numer telefonu, adres e-mail.
 • Uczestnik posiadający Konto Pro jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Administratora na piśmie o wszelkich zmianach dotyczących danych Użytkownika jako płatnika i odbiorcy faktur, a także o innych zmianach związanych z korzystaniem z Usług.
 • Podanie danych jest konieczne do zakończenia procesu rejestracji.
 • Otwarcie Konta Pro następuje po potwierdzeniu zawarcia umowy przez Administratora.
 • Umowa może dotyczyć okresu próbnego, który jest bezpłatny, lub okresu rozliczeniowego, za który będzie pobierana od Użytkownika opłata wg obowiązujacego cennika.
 • Administrator może odmówić rozszerzenia Konta w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza, w szczególności podania w Formularzu danych nieprawdziwych lub niepełnych. Administrator zastrzega sobie prawo odrzucenia wniosku bez podania powodu. W przypadku odmowy rozszerzenia konta, Administrator niezwłocznie zwraca Uczestnikowi opłatę zgodnie z cennikiem.
 • W przypadku, gdy Uczestnik rezygnuje z korzystania z Serwisu lub też jego Konto Pro zostanie zablokowane z powodu złamania Regulaminu, nie przysługuje zwrot opłaty za niewykorzystany okres trwania Konta Pro.
 • Opłaty za Konto PRO pobierane są z góry za odpowiedni okres rozliczeniowy, wg aktualnego Cennika.
 • Administrator wystawia fakturę w terminie 14 dni od dnia wpływu pieniędzy na rachunek bankowy.
 • W przypadku zwłoki z Opłatą przekraczającej 14 dni, Administrator może zablokować Konto Pro, a następnie usunąć Konto Pro.

§ 7 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

 • Administrator zobowiązuje się do zapewnienia profesjonalnej jakości świadczonych usług.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu wywołane siłą wyższą uniemożliwiającą funkcjonowanie Portalu lub niedozwoloną ingerencją Uczestników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Uczestników.
 • Administrator, w odniesieniu do opublikowanych materiałów, zastrzega sobie prawo do dokonywania ich opracowań i skrótów zgodnie z § 5 ust 3, bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Uczestników wobec danego Uczestnika, a zwłaszcza za wykorzystanie przez nich danych Uczestnika niezgodnie z celem działania Portalu. Wyłączona jest jakakolwiek odpowiedzialność Administratora za bezpośrednie lub pośrednie szkody powstałe u Uczestnika, w sytuacji, gdy zachowanie Uczestnika przyczyniło się do zaistnienia szkody.
 • W przypadku opublikowania przez Uczestnika treści godzących w prawa osób trzecich ponosi on wyłączną odpowiedzialność i obowiązany jest wstąpić do toczącego się postępowania w miejsce Administratora na jego wniosek.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Portalem.
 • Wszelkie elementy Portalu internetowego BywajTu, łącznie z układem graficznym oraz zawartością merytoryczną, podlegają ochronie prawnej na podstawie  ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

§ 8 Postępowanie Reklamacyjne

 • Zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu mogą być zgłaszane przez Uczestnika Administratorowi w formie formularza na stronie Portalu.
 • Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 14 dni od dnia odebrania zgłoszenia.
 • Po zgłoszeniu przez Uczestnika zakłócenia w funkcjonowaniu Portalu Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Uczestnika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Portalu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.

§ 9 Postanowienia końcowe

 • W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie, w kwestiach dotyczących danych osobowych mają zastosowanie odpowiednio postanowienia zawarte w: „Ochrona prywatności i pliki cookies”, do których zakładki znajdują się w stopce każdej strony Portalu.
 • Zmiany Regulaminu będą udostępniane Uczestnikom na stronie Portalu oraz komunikowane w formie elektronicznej. Informacja o zmianie Regulaminu będzie publikowana z 7-dniowym wyprzedzeniem przed ich wejściem w życie.
 • Brak akceptacji przez Użytkownika zmienionego Regulaminu w okresie 3 miesięcy od jego opublikowania jest traktowany jako rezygnacja Użytkownika z konta w Portalu i skutkuje automatycznym usunięciem Konta Użytkownika po upływie tego okresu.