Historia Cywilizacji
13 osób
Moderatorzy:
    pioter MarcinSz.
Autorzy strony:
    Agata pinot pioter Atavus Ola MarcinSz. WiktorOnoff

Ustawienia strony:

Widoczność: wszyscy
Publikować mogą: autorzy
Moderacja: po publikacji
RSS RSS
Zarejestruj się

13/11/13 od Atavus
W temacie: Plemiona, narody, imperia

Ormianie i ich historia

 

Starożytny rodowód

Ormianie to jeden z najstarszych ludów świata, Pierwsze wzmianki o nich pochodzą z ok. 1500 p.n.e. i mówią o królestwie Hayassa (w jęz. arm. Armenia), które przez długie wieki konkurowało z anatolijskim państwem Hetytów, doprowadzając ostatecznie do jego upadku. Górzysty krajobraz dominujący na ziemiach zamieszkałych przez Ormian wpłynął na przetrwanie ich kultury mimo wielu zawieruch dziejowych - podbojów Asyryjskich, Perskich, Greckich a nawet Rzymskich. 

Katedra Ormiańska we Lwowie. Katedra Ormiańska we Lwowie. (Szczebrzeszynski; http://en.wikipedia.org/wik...)

Imperium 

Należy pamiętać, że ziemię dzisiejszej Armenii to zaledwie ułamek dawnych ziem ormiańskich, które rozciągały się od podnóży Kaukazu aż po Mezopotamię na południu i wyżynę anatolijską na zachodzie. Obszary te dzieliły się na Armenię Wielką (wschód) i Armenie Małą (zachód), które na przestrzeni wieków były świadkami powstawania i upadku wielu różnych państw armeńskich.   

Ręka Rzymu

Od I w. p.n.e. większość ziem ormiańskich została włączona do Cesarstwa Rzymskiego, a peryferyjne królestwo Armenii miało kliencki charakter, pozostając jednak na pograniczu wpływów rzymskich i partyjskich. 

Państwo Chrześcijańskie

W 302 r. król Armenii Tiridates III ustanowił chrześcijaństwo religią państwową, tym samym Armenia stała się pierwszym chrześcijańskim państwem na świecie. Mimo, iż Ormianie należą do obrządku wschodniego (prawosławie) ich kościół zachował autonomiczny charakter, dostrzegalny w wielu zwyczajach praktykowanych do dziś.

Bizancjum

Upadek zachodniego Rzymu i powstanie Bizancjum (Wschodniego Cesarstwa Rzymskiego), obejmującego znaczny obszar zamieszkały przez Ormian, wpłynęło na polepszenie ich statusu społecznego. Odtąd stanowili oni najliczniejszą obok greków społeczność w cesarstwie. Zamieszkujący pograniczne ziemie Ormianie, zaprawieni w bojach i zdecydowani do obrony swych siedzib, stali się podstawą wczesnośredniowiecznej armii bizantyjskiej. W tym samym czasie ormiańskie rody arystokratyczne, głównie po przez karierę wojskową, zaczęły odgrywać istotną rolę w kierowaniu państwem, osadzając niekiedy swoich członków na cesarskim tronie (Bazyli I, Artabaasdos, Jan I Tzimiskes).  

Krzyżowcy

Pojawienie się w XI w. ludów tureckich na terenie Azji Mniejszej oddaliło wiele społeczności ormiańskich od metropolii, co doprowadziło z czasem do ich autonomii. Wsparły one początkowo krzyżowców, przybyłych z I krucjatą w 1098 r. na tereny księstwa Antiochii i hrabstwa Edessy, dobrowolnie włączając się w system polityczny Państw Krzyżowych.

Ucieczka

Upadek państw krzyżowych pod koniec XIII w. zapowiedział również szybki koniec autonomicznym państwom ormiańskim, ktore w ciagu wieku padły ofiarą muzułmańskich turków i mongołów.I tu dochodzimy do momentu, w którym Ormianie szukają schronienia we wschodniej Europie. Uważa się, że w tamtym okresie do samej Polski przybyło ponad 50 000 imigrantów ormiańskich, wpisując się na stałe w krajobraz wschodnich miast królestwa. Ich głównym ośrodkiem stał się Lwów, uczestniczący w handlu lewantyńskim, gdzie w 1364 r. ustanowiono katedrę i biskupa Ormiańskiego. Ormianie otrzymali jeszcze w średniowieczu kilka znaczących przywilejów królewskich, co utrwaliło ich pozycję w mozaice ludów powstającej Rzeczypospoliej.

Ostatnio komentowane na stronie:
24/12/2015 pioter

Barwy gotyku

Iluminacje w Amiens
2 komentarze, ostatni z 04/03/2019 od pioter
18/06/2014 Agata

Wielki smog londyński

1 komentarz z 21/11/2016 od pinot